Krzysztof Polkowski

nar. 1958, Gdańsk

Od roku 1997 pôsobí na Akademii Sztuk Pieknych v Dgańsku, dnes už ako docent na Katedre maľby. Rané obdobie tvorby bolo ovplyvnené expresívnou maľbou 80. rokov. Ako píše Krzysztof Gliszcyǹski, „jeho umenie pramení z hlbokej osobnej reflexie ľudského osudu popretkávaného traumami – expresia je črtou, ktorá túto osobitosť podčiarkuje. Polkowského staršie plátna sú výpovedne silným sugestívnym prehlásením, že je plný emócií, že prechádza labyrintom bezvýchodiskových situácií...“¹

Začiatkom 90. rokov sa charakter námetov pozvoľna začína meniť. Expresivitu nahrádzajú jednak sakrálne (spirituálne) témy – autorské interpretácie oltárnych obrazov a predovšetkým – filozofia ho priviedla ku konceptuálnym polohám maliarstva: ku geometrickému členeniu plochy, k vytváraniu svojbytných obrazových „architektúr“. V početných obrazových kompozíciách má (rovnako ako v rokoch osemdesiatych) kľúčové postavenie človek. Rovnako je v nich prítomný životný zápas s prostredím, v ktorom sa autor pohybuje. Večný boj dobra so zlom, úspechy a pády, paradoxy doby sú zachytené nielen v oltárnych obrazoch deväťdesiatych a nultých rokov, sú latentne prítomné aj v jeho inštaláciách, lightboxoch či abstraktných kompozíciách. Práve z posledne menovaných sa šíri odkaz k sakrálnu, k humanizmu a k spolupráci prostredníctvom znakov, obrazových skratiek a symboliky farieb.

Poznámky: 1) Gliszcyǹski, Krzysztof: Krzysztof Polkowski, Ślady Przemiany 1985 – 2010, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, 2010, s. 3

Tvorba